PRIMARIA COMUNEI AITON

Judetul Cluj

ANGAJARI > Referent III-CASIER

» Inapoi

Referent III-CASIER

Primaria comunei Aiton anunta organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea postului UNIC de personal contractual – Referent III  -CASIER în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aiton, judeţul Cluj.

În conformitate cu dispoziţiile REGULAMENTULUI-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,aprobat prin HG nr.286/2011.

Primăria comunei Aiton,judeţul Cluj - organizeaza în intervalul: 11 si 12.06.2014 (proba scrisa  si interviul)  CONCURS pentru ocuparea postului unic de  – casier, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aiton, judetul Cluj.
Compartimentul : contabilitate,impozite,taxe,achiziţii publice,-casierie

•    1 post casier

Concursul va avea loc în perioada 11–12.06.2014 la sediul primăriei Aiton, jud.Cluj, după cum urmează:
•    11.06.2014, ora 10,00 – proba scrisă de testare a cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului;
•    12.06.2014, ora 10,00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Cererea de înscriere se depune de către candidaţi  la primăria Aiton, judetul Cluj – compartiment resurse umane până la data de 6.06.2014, ora 12,00 şi va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Dosarul de concurs
Art. 6 din HG nr.286/2011:
(1)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDITII DE OCUPARE A  POSTULUI:
Condiţii generale:
Art. 3 – din HG 286/2011:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- studii medii,
- vechime în spec studiilor: 1 an
- cunoştinţe medii de operare pe calculator
- abilităţi de comunicare şi muncă în echipă,capacitate de analiză şi sinteză,gândire logică,seriozitate şi corectitudine ,profil moral corespunzător funcţiei,conduită profesională corespunzătoare.
Tematica  şi Bibliografia sunt afişate alăturat.
Relatii suplimentare se pot obţine Secretarul institutieiu si la compartimentul Resurse Umane.Tel 0264310400,0764402390

BIBLIOGRAFIA
Pentru concurs în vederea ocupării postului UNIC de personal contractual – CASIER în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vedea,judeţul Teleorman

- Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală ,cu modificările şi completările               ulterioare.
- CODUL de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004,publicat în M.O. ,Partea I,nr.1105 din 26.11.2004,forma actualizata în Legis Piatra Neamţ.
- Legea nr.16/1996,privind Arhivele Naţionale,publicată în M.O. ,Partea I,nr.71 din 9.04.1996,forma actualizată în Legis Piatra –Neamţ.
- Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217/23.mai.1996 –publicate în M.O. al judeţului Teleorman nr.1/1997;
- Codul Fiscal al României aprobat prin Legea nr.571/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare.
- Codul de Procedură Fiscală,aprobat prin OG nr.92/2003,rep.,cu modificările şi completările ulterioare.
- HG nr.1050 / 2004,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92 / 2003 cu modificările ulterioare.
- Decretul 209/1976 ,pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale agenţilor economici ,autorităţile şi instituţiile publice.
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA :
1.Sarcini generale ale organelor de încasare.
2.Sarcini pe linia încasării şi vărsării veniturilor.
3.Sarcini pe linia evidenţei  conduse de organele de încasare.
4.Documente justificative de evidenţa şi păstrarea acestora.
5.Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar. Evidenţa şi păstrarea numerarului.
6.Principalele impozite şi taxe locale.
7. Primirea,înregistrarea ,evidenţa documentelor.
8. Circulaţia  şi păstrarea documentelor Primăriei.
9. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual din administraţia publică.
10. Atribuţiile primarului.
11. Atribuţiile Consiliului Local.
12.Executarea silită-noţiuni generale.

Fisiere: