1.Înscrierea în Registrul Agricol

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

 

2.Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei Aiton.
Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

 

3.Pașii ce trebuie urmați

-Prezentarea la sediul Registrului Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu copii după actele doveditoare ( copie CI, copie Titlu de Proprietate, copie Extras CF, copie Certificat de Moştenitor, copie Sentinţă Civila, copie Partaj Voluntar, etc.) pentru a putea fi înscris în registrul agricol.


-Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Direcţiei de Venituri, pentru impozitare.

 

 

Vânzări terenuri agricole

În vederea implementării prevederilor ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014  privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I dinLegea nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate  în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale  ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie  agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului vă comunicăm că obligativitatea verificării dosarului revine  personalului desemnat de Primării  în acest sens.

1. Actele care sunt transmise Directiei pentru Agricultura Judeţeană Cluj vor fi îndosariate, paginate de la 01 pana la ultima filă şi menţionate într-un OPIS, cu specificarea privind oferta de vânzare. Opisul va fi semnat de persoana desemnată de primărie, cu funcţia acesteia. Dosarul trebuie să cuprindă adresa de înaintare către DAJ CLUJ, semnată de secretar, primar şi ştampilată;

2. Actele în copie din dosarul transmis  Directiei pentru Agricultura Judeteana Cluj vor prezenta menţiunea CONFORM CU ORIGINALUL;

3.Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, primăriile au următoarele atribuţii:

a) înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;

c) înştiinţează preemptorii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din lege, prin transmiterea notificării privind înregistrarea ofertei de vânzare la domiciliul, reşedinţa sau la sediul acestora, după caz; notificarea se transmite prin poştă şi/sau prin poşta electronică, cu confirmare de primire;

d) afişează notificarea preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, în cazul în care titularii dreptului de preempţiune din lista preemptorilor nu pot fi contactaţi;

e) înştiinţează autoritatea publică locală care se învecinează cu suprafaţa de teren care face obiectul intenţiei de vânzare, dacă această suprafaţă se află la limita a două teritorii administrative, în vederea notificării titularilor dreptului de preempţiune, în condiţiile prevăzute la lit. c) şi d);

f) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum şi la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din lege, dosarul privind cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, însoţite de procesul-verbal de afişare a ofertei, lista preemptorilor, precum şi actele emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c)-e);

g) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;

h) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în termenul prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege;

i) transmit vânzătorului comunicările de acceptare a ofertei de vânzare şi/sau ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători, înregistrate la primărie;

j) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a preemptorului din cadrul aceluiaşi rang, precum şi pentru alegerea potenţialului cumpărător, cu respectarea dispoziţiilor legale;

k) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a preemptorului din cadrul aceluiaşi rang;

l) încheie procesul-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune prevăzută de lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

m) în cazul în care nu au fost înregistrate comunicări de acceptare, afişează, la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, procesul-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, cu menţiunea că se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4^1 din lege;

n) înregistrează cererea potenţialului cumpărător prevăzut la  4^1 din lege, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2);

o) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, în copii certificate pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători înregistrate la primărie;

p) transmit vânzătorului ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători, în copie, înregistrate la primărie;

q) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a potenţialului cumpărător;

r) emit procesul-verbal de anulare a procedurii în cazul în care vânzătorul depune o cerere de retragere a ofertei de vânzare; procesul-verbal se comunică, în copie, prin poştă sau poşta electronică structurii centrale sau teritoriale, după caz, precum şi A.D.S.;

s) emit procesul-verbal de finalizare a procedurii, la expirarea termenului prevăzut la  4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare;

t) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum şi datele de identificare ale cumpărătorului şi actele translative de proprietate;

u) transmit, la solicitarea structurii centrale/teritoriale, date şi informaţii înregistrate în registrul prevăzut la lit. t), pe suport hârtie sau în format electronic.

Pentru eficientizarea implementării prevederilor legale se impune respectarea ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020 si a  termenelor din Legea nr. 17/2014. Eventualele necorelări cu cele precizate pot atrage respingerea/restituirea dosarelor.

Model Anexe conform ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020:

Oferte vânzare teren agricol

Ultimele oferte de vânzare terenuri agricole situate în extravilan (oferte valabile 45 zile lucrătoare de la data publicării pe site)

Legislatie vanzare teren extravilan:

1. Legea 17/2014
2.ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020

LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
Data inregistrare Vanzator Suprafata(ha) Pret Oferta/Preemptori
19.02.2021 Man Valer Ioan 0.29 55.000 EURO Oferta/Notificare preemptori