Agricultura

 

VĂ FACEM CUNOSCUTE UNELE PREVEDERI DIN ORDONANŢA GUVERNULUI NR.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL APROBATĂ PRIN LEGEA NR.98/2009

  Art. 5. – (1) Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanţe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.

 (2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile – anexe, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.

 (3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii – anexe. De asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ – teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ – teritoriale ale municipiului Bucureşti.

 (4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.

 (5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii – anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.

 (6) Cu privire la situaţia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării categoriei de folosinţă. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părţilor după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.

  Art. 11. – (1) Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 1. a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 2. b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

 (2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura declarantuluI”.

 Art. 20. – (1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, …., nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, … constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

 PREVEDERI DIN NORMELE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA O.G. 28/2008

   Art. 6. – (1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

 1. a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;
 2. b) la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;
 3. c) pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registrul agricol;
 4. d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;
 5. e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

    (2) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

  Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

 1. a) în faţa secretarului localităţii;
 2. b) în faţa notarului public;
 3. c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

    (3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia în condiţiile alin. (1).

    (4) Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

    (5) Pentru terenurile din fondul forestier naţional, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care s-au încheiat contracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, după caz, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza administrativ – teritorială a localităţii. Pentru celelalte terenuri cu destinaţie forestieră, declaraţia se face de titularul dreptului de proprietate ori de împuternicitul acestuia.

    (6) Modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate utiliza numai dacă este aprobată prin hotărâre a consiliului local, la iniţiativa primarului.

   Art. 17. – (1) Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 1. a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile – anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
 2. b) 1 – 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

   (2) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, aşa cum este prevăzut la art. 37 alin. (1) şi art. 39 alin. (1), ori în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

   (3) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura declarantului”.

FORMULARUL DECLATAŢIEI PENTRU REGISTRUL AGRICOL SE POATE DESCARCA DE LA  INFORMATII PUBLICE – FORMULARE

Ordonanţa Guvernului  nr.28/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României  (M. Of. ) nr.628 din 29 august 2008 cu aplicare de la 1 septembrie 2008, Legea nr.98/2009 în M. Of. nr.253 din 16.04.2009 cu aplicare de la data de 19 aprilie 2009  iar Normele metodologice în M.Of. nr.650/20.10.2010 (Ordinul comun nr.95/153/1998/3241/2010 cu cplicare din 20.09.2010)